Trục vít me ( vít me bi )

BALL SCREW, DKFZD3210TR-5-P3/603X400-D2

Mã: DKFZD3210TR-5-P3/603X400-D2

Trục vít me CMFZD12540-3.5

Trục vít me CMFZD12540-3.5

Mã: CMFZD12540-3.5

Trục vít me DGZ4040-1.8x4

Trục vít me DGZ4040-1.8x4

Mã: DGZ4040-1.8x4

Trục vít me DGF2525-1.8x4

Trục vít me DGF2525-1.8x4

Mã: DGF2525-1.8x4

Trục vít me CTF1610-2.5

Trục vít me CTF1610-2.5

Mã: CTF1610-2.5

Trục vít me CMFZD5016-5

Trục vít me CMFZD5016-5

Mã: CMFZD5016-5

Trục vít me DKFZD4010-6

Trục vít me DKFZD4010-6

Mã: DKFZD4010-6

Trục vít me JF2003-4

Trục vít me JF2003-4

Mã: JF2003-4

Trục vít me FFZL6008-4

Trục vít me FFZL6008-4

Mã: FFZL6008-4

Trục vít me FFZD3205-5

Trục vít me FFZD3205-5

Mã: FFZD3205-5

Trục vít me FFB2506-2

Trục vít me FFB2506-2

Mã: FFB2506-2

Trục vít me FF1204-3

Trục vít me FF1204-3

Mã: FF1204-3